Starodávné hostince ve městě 3

25. února 2009 v 10:08 | Radek Sedláček |  Hospody, šenky a putiky ve městě


Č.p 102/I Na Rychtě


Dům v Baštové ulici č.p.102 /I se po některém z dřívějších majitelů roku 1547 nazýval Vlčkovský. Není známo jak se dostel do majetku Anny Radové, která roku 1571 dala jeho polovici svému synovi Markovi Radovi a roku 1573 mu postoupila i druhou polovici. Nevíme, jak se dům stel majetkem Anny Hodkové, dcery Martina Declivy bakaláře, v prvním manželství provdané za Štefana Hodka a v druhém za Mg. Lukáše Vodňanského, kterému dům patřil roku 1593. od něj dům roku 1601 koupila Dorota Kladrubská, ale protože jej nemohla doplatit, postoupila ho r.1604 zpět Mg. Lukášovi. Roku 1626 dům Hodkovský zdědil jeho syn Ezechiel Vodňanský. Od něj dům s výsadou hostinskou koupil roku 1643 Jan Brotman, který jej r.1646 prodal za 200 zl. Kryštofovi Bodlovi. Hostinci se říkalo "Na Rychtě", neboť v domě zřejmě bydlel kdysi Rychtář a konšelé se u něj scházeli v dobách, kdy město ještě nemělo svou radnici. Roku 1648 převzal dům od svého otce za stejnou cenu Jan Kryštof Bodl. Od dědiců po něm dům koupil Daniel Ernest Kalivoda s manželkou Markétou. Před požárem v roce 1689 byly v domě 3 světnice, 4 komory, 2 velké sýpky, 4 velké marštale.

Spáleniště tohoto domu výsadního koupil za 220 zl. Daniel Böhm s manželkou Dorotou. Na opravu domu si vypůjčili 200 zl. od paní Doroty Skálové. Roku 1700 dům znovu vyhořel. Spáleniště roku 1723 od Anny ovdovělé Böhmové, druhé manželky Daniela, koupil za 100 zl. Petr Tür. Po jeho smrti roku 1747 dům zdědila jeho sestra Zuzana Türová.
V roce 1933 byl majitelem domu obchodník Cihlář František a hospody v něm Bosák Josef mladší. Pohostinství se jeden čas také jmenovalo "Smíchovská restaurace". Poté se znovu ustálil název "Na staré Rychtě". Jedná se zřejmě o nejstarší hostinec v Klatovech co se táče délky provozu živnosti hostinské, která v domě zůstává přes 400 let.

Č.p.112/I U Němců

Dům se nazýval Koláčkovic a v dokumentech se dozvíme, že roku 1522 měla rozepři nevěsta Koláčkovic se sousedem. Pro mezery v knihách nevíme, jak se majitelem domu stal Jiřík Řepa, který r. 1572 zastával úřad rychtáře městského. Vdova po něm Anna Řepová odkázala r. 1595 dům svému synovi Severinovi a dceři Regině. Od Reginy dům Řepovský získal Václav Hrázek, který jej roku 1598 prodal Janu Matoušovu za 510 kop m. Od jeho syna Matouše Podhůreckého mlynáře jej koupil r.1607 za 510 kop m. Valentin Acker šmolcíř. Vdova po něm Kateřina Šmolcířka a její dcera Anna, manželka Baltazara Vicíka jircháře, prodaly v září r.1615 dům Řepovský zničený požárem 6. července téhož roku za 330 kop m. Bartoloměji Zemanovi hrnčíři, který jej vlastnil do r.1625, kdy jej prodal za 1175 zl Vilémovi, nejstaršímu Vrábskému Tluksovi z Vrábí a na Dešenicích. Jeho dědic Adam Hynek z Vrábí zastoupený Tobiášem Stillingem jej r.1637 prodal Václavovi Turnovskému s ženou Dorotou Mendicillovou. Ta se po jeho smrti znovu provdala za Viléma Sallaberka. Po něm dům vlastnila jeho druhá žena Lidmila Kateřina. Její dcera se provdala za Šimona Štodlara. Před požárem roku 1689 v domě byly 3 světnice, 4 komory, 2 sejpky, sklep, vinopal a 2 marštale. Od poručníků nezletilé dcery Šimona roku 1694 dům nazývaný Heycovský koupil Petr Biankon za 490 zl. pro svého zetě Jana Jiřího Hakla jeho manželku Judytu. Po smrti Jana Jiřího byl dům Štodlarovský prodán v dražbě roku 1746 Františkovi Vyhnálkovi s manželkou Markétou za 740 zl.
V domě byl původně hotel "U Českého lva", který byl později přestavěn na hotel "U Němců". Lidově se tam říkalo "U Kaštánků", za války "Bundeswehr" nebo "U Adenaura". Za éry budování socialismu se hostinec Jmenoval "Klatovan". Byl oblíben studentstvem a vinárnička přes chodbu příslušníky veřejné bezpečnosti, která měla nedaleko sídlo.
V roce 1933 byl majitelem Němec Eduard - hoteliér.

Č.p.143/I U Prexlerů

Na rohu ulic Jirsíkova a Dlouhá stojí dům č.p.143/I jehož nejstarší majitele neznáme. Až v roce 1585 se dozvídáme, že patřil knězi Janovi Jelenskému - prvnímu ženatému faráři klatovskému. Ten tohoto roku koupil od svého souseda Pavla Vítovic půl studnice mezi jejich domy která byla společná za 18 kop m. a od té doby patřila celá páně děkanovů. Jan Jelenský zemřel r. 1599 a nevíme, kdo jeho dům, který se nazýval Třískovský, dostal. Dalším známým majitelem byl Vilém z Klenového a Janovic. Jeho dcera, hraběnka Maxmilána Mariana prodala dům za 440 zl.Petrovi Vilémovi Říčanskému z Říčan a na Předslavi. Od něho roku 1680 dům koupil za 330 zl. Kryštov Václav z Winterfeldu - rytmistr císařského pluku Harantovského. Po požáru r.1689 dům r.1691 koupila Lidmila Anastazie Kocová, rozená z Běšin a na Hlavňovicích. Po ní jej zdědila dcera Anna Magdaléna, provdaná Vindršperková, která jej roku 1710 prodala Markétě Lidmile ovdovělé Vencelíkové, rozené Lapáčkové ze Rzavého. Odkazem od ní se dům Kocovský stal majetkem farního kostela, ale již roku 1711 byl prodán Vojtěchu Antonínu Šťastnému od kterého jej roku 1715 koupil za 626 zl. Jan Vilém Freybor. Po něm dům zdědila vdova Anna, které patřil až do její smrti v r.1776.

V roce 1933 byla majitelkou domu Antonie Prexlerová - soukromnice a hospodu vedl Langmajer K. před ním ji provozoval pan Prexler a později pan Šebl, takže byla jeden čas nazývána také"U Šeblů".

Č.p.51/I U Českého znaku


Dům Kunáčovský na rohu Wilsonovy a Seminářské ulice koupil roku 1535 od Václava Krčmy Havel Zvoníkův, který jej roku 1548 prodal Václavovi Hanzlínovi za 245 kop míšenských. Dalším majitelem domu byl Jiřík Tachovský. Ten za půjčku 400 zl.od svého bratra Ondřeje přenechal dům vdově po něm Judytě. Tak seč dostal do rukou jejího druhého manžela Jana Konického. Pravým dědicem byl ale syn Jiříkův Jan Tachovský. Ten vyměnil dům se stoly, lavicemi a nádobím k várce piva s Janem Netolickým. Po požáru roku1689 bylo spáleniště domu prodáno roku 1692 za 250 zl. Pavlovi Kheglarovi. Jeho syn Tomáš dům vlastnil do roku 1765.
V roce 1933 byl majitelem domu Lanner František - majitel parostrojního pivovaru a na hostinci byl Bosák Josef.

Č.p.37/I Na Baště

Na rohu Dlouhé a Baštové ulice stojí dům nazývaný Srdéčkovský se sladovnou. Roku 1525 jej od Jana kováře koupil za 124,5 kop m. Jiřík Házek, ale již r.1528 jej vyměnil se svým švagrem Janem Zvěřinou za jeho dům se sladovnou nám neznámého umístění s přídavkem 105 kop m. Protože sladovna patřila Jiřímu Kostelcovi, měla být za 20 kop m. vyplacena. Jan Zvěřina již r. 1533 dům znovu vyměnil s Václavem krčmou za jeho dvůr mezi dvory Chytrovským a Sudíkovským. Není známo, jak dům získal Mikuláš Házek za kterého byl poškozen požárem roku 1579. Od jeho dcery Polykseny, manželky Jana Beňovského, koupil spáleniště Ondřej Slánský za 75 kop m. Nevíme, jestli tento majitel dům obnovil, ale po požáru r. 1615 byl znovu spáleništěm a tím zůstával i v roce 1651. dalším majitelem domu byl Kryštof Bodl a roku 1659 se jej, stále jako spáleniště, ujal jeho syn Jan Bodl a po něm jeho bratr Daniel Bodl, který spáleniště prodal za 20 kop m. Lukáši Zaganovi s manželkou Lidmilou. Ten dům znovu vystavěl a přikoupil sladovnu i s celou várečnou živností. Znovu nevíme jak tento dům získal Antonín Forstmayer s manželkou Alžbětou od kterých dům koupil roku 1739 za 300 zl. Josef Vacovský. Roku 1758 dům znovu vyhořel.
V roce 1933 byl majitelem domu Václav Lažanský - restauratér. V domě byl hotel s kuželníkem a čepovalo se v něm Šumavské Koutské pivo a lidově se tam říkalo "U Felixe".

Č.p.121/I U Pláničků

Na rohu Clemensaueovi a Zlatnické ulice najdeme dům Bláhovský. Dcera Jana Bláhovic Zuzana byla provdána za Jiříka Kaffunka a vedle jejich tří dcer měli i syna Matyáše Kaffunka, kterému jeho děd Jan Bláhovic dům odkázal. Roku 1537 otec Matyáše Jiřík vyměnil tento dům za sladovnu

Bláhovskou před Klášterskou branou se svým synem a ještě téhož roku jej postoupil svému zeti Hauzlovi. Jeho ženě Lidmile Kaffunkové dům patřil ještě roku 1587, kdy jej vyměnila za chalupu na Klášterském předměstí s Jeronymem Šnoblem kramářem s doplatkem 320 kop m. Vdova po něm třetí manželka Anna Šnoblová roku 1645 slíbila dům Kateřině, manželce Jana Brotmana i se vším nábytkem, káděmi a sudy náležejícími k várce piva a r.1647 jí dům postoupila. Po smrti Jana Brotmana zdědil dům jeho syn Lukáš, kterému r.1689 vyhořel. Byly v něm 2 světnice, 6 komor, 2 sejpky a marštal. Roku 1704 Lukáš Jeronym Brotman vyměnil dům se Zuzanou Šlemrovou, která jej roku 1709 znovu vyměnila s Janem Václavem Boublíkem za chalupu na klášterském předměstí č.78 a za chmelnici.. Jeho syn Dominik dům prodal roku 1731 Anně Voříškové, provdané Kayfášové. Od ní roku 1740 za 900 zl. koupil dům královský rychtář Ludvík Jan Hubatius z Kotnova. Jeho syn Ludvík František Hubatius dům prodal v roce 1749 Lidmile Oesterreicherové za 900 zl.
V roce 1933 byl majitelem domu František Plánička - vinárník. V domě byl hostinec s vinárnou a také se v něm narodila první žena Bedřicha Smetany Kateřina Kolářová.
 

Buď první, kdo ohodnotí tento článek.

Komentáře

1 dominik lipnicky dominik lipnicky | E-mail | Web | 4. srpna 2013 v 19:47 | Reagovat

blbost

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama