Starodávné hostince ve městě 1

25. února 2009 v 10:15 | Radek Sedláček |  Hospody, šenky a putiky ve městě


Č.p.154/I U Kameníků

Dům byl od pradávna nazýván "Starý radhauz". Svým dvorem sahal až do ulice Dlouhé a v něm měl sladovnu. Roku 1581 dům patřil Janovi Záhrobskému z Těšína, který když zdědil sousední dům č.p.153 prodal radhauz Janovi Podškolskému. Od kterého za 1500 kop míšenských koupil dům Jiřík Kameník. Odtud název pohostinství "U Kameníků". Pro velké dluhy byl Matějem Kameníkem roku 1629 prodán za 1250 kop Jiřímu Plechšmídovi. Jeho dcera Dorota Apolonie se vdala za Jana Filipy z Hochu. R. 1692 se domu ujal nejstarší syn Norbert Leopold, který jej přepustil svému bratru Ondřejovi Františkovi. Po jeho smrti se vdova po něm Anna Terezie znovu provdala za Jiřího Alexia Fuchsa z Valburka. Po něm byl dalším majitelem domu Jan Jindřich Reichrt z Reinchenfeldu.
V roce 1933 byl majitelem domu Judr.Wellner Antonín - advokát

Č.p.153/I U města Prahy

Dům, ve kterém se později nalézal hostinec byl nazýván Hauskovský. Kateřina Hausková jej odkázala Janovi Záhrobskému z Těšína. Jeho vnuk dům prodal za 1000 kop m.Martinu Smolíkovi. V roce 1618. poté byl dům prodán Adamovi Čejkovi z Olbramovic. Od něj roku 1631 jej koupil za 1120 kop m. Mg.Kašpar Pithopaeus Kopidlanský. Roku 1689 dům stejně jako většina města vyhořel. Bylo v něm 7 světnic, 2 sklepy, 4 komory, klenutá sejpka, dvě sejpky ode dřeva, sladovna, marštal a 2 chlévy.

Roku 1698 se domu ujal Adam Wirth, který ho roku 1745 za 1210 zl. prodal Václavu Němejcovi s manželkou Barborou a ten jej roku 1749 vyměnil s Františkem Jakubem Zöhrerem.
V roce 1933 dům patřil Müllerovi Antonínovi - obuvníkovi a hostinec v něm Josefu Šeblovi.. Hostinec a dům byl zrušen před r. 1940 a na jeho místě byl postaven obchodní palác firmy Baťa. Dnes se v domě nalézá prodejna obuvi


Č.p.110/I U Pubců

Dům stojí na rohu ulic Wilsonovy (kpt.Jaroše) a Randovy. Patříval Janu Kouskovi od kterého jej roku 1525 koupil za 350 kop m. Jan Kovář. Po něm byl majitelem domu Adam Soukeník. Vdova po něm Anna Duchková - Soukeníková držela dům až do roku 1635

kdy jej odkázala svému strýci Václavovi Černohorskému. Ten jej držel do roku 1674 kdy jej prodal Valentinovi Aichenbergrovi s manželkou Kordulí. Ten dům postoupil svému zeti Janovi Danielovi Pubcovi s manželkou Annou. Roku 1689 dům vyhořel. Byly v něm 4 světnice, 5 komor, sklep, 3 sejpky, 2 velké marštale, 4 chlívce a spilka.
Z výpovědi svědka Jiřího Pelecha o počátku požáru města 3.8.1700 se dozvídáme, že cestou z kostela, když chtěl jít na truňk piva k Pubcovům, slyšel křik hoří, hoří. Z toho poznáváme, že již tehdy byla v domě živnost hostinská. Václav Zikmund Pubec, syn Jana, dlužil za vybraná vína 316 zl. 11 kr. a 3 d. Zaplatil 100 zl. a za zbytek dluhu ručil tímto domem. Rodině Pubcových dům patřil až do roku 1770. později se zde říkalo "U Pohanků".
V roce 1933 byl majitelem domu Ferdinand Zrzavecký. Dnes v domě nalezneme lékárnu.


Č.p.105/I U kulhavých krejčířů

Na rohu ulic Dlouhé a Baštové stál dům Židové již v roce 1526. roku 1549 koupil Tomáš Žid od Ondřeje Kopičky místo při Lázni za Žábou č.p.81/I až do Koláčkovic zdi č.p.112/I (bývalá restaurace Klatovan) za 26 kop m. dům č.p. 105 měnil své majitele většinou zároveň s domem č.p.106. není známo jak se tento dům, později zvaný Kepkovský, dostal do majetku Janu Voříškovi, kterému patřil r.1584. od něj a od Anny Železné z města Strážova roku 1593 koupil spáleniště domu Jan Lynder vačkář za 100kop m. od poručníků nad sirotky po něm - dcery Kateřiny a Doroty, koupil dům Vačkařovský roku 1609 Vít Jedlička krejčí, který v něm měl hospodu nazývanou "U kulhavých krejčířů", v níž se stavovali a bytem i přebývali okolní zemani. Dům byl po požáru r.1615 spáleništěm a roku 1627 jej Judyta, dcera Víta Krejčíře postoupila své sestře Kateřině, provdané za Matyáše Baňovského. Jeho druhá žena Anna prodala dům Valentinu Millerovi, který roku 1656 dům prodal za 200zl. Kašparovi Jungovi řezbáři. Sirotkům Jungovským dům r.1689 vyhořel. Byly v něm 2 světnice, 3 komory a marštal. Do roku 1692 ještě nebylo po požáru nic vystavěno. Již předtím zeť Kašpara Junga Jan Hamřík s manželkou Salomenou, jeho dcerou, koupil od švagrové Anny Melichové veškerou pozůstalost, která na ni po rodičích připadla za 60 zl. Od nich dům nově vybudovaný roku 1698 koupila za 250 zl. Dorota Granitzová. Dalším majitelem domu byl Jan Poborovský, kterému patřil v r.1745. Od jeho dědiců Anny Kitlitzové, Vojtěcha a Josefa Poborovských tento dům se studnicí koupila Barbora Sudová s manželem Antonínem Sudou za 200 zl.
V roce 1933 byl majitelem domu Mansvelt Šilhavý.Č.p.28/I U Volfů

Dům stojí na rohu ulic Pražské a Zlatnické a nazýval se Třískovský. Není známo jak se dostal do majetku Jiřího Třísky, kterému od r. 1526 patřil i sousední dům č.p.26/I. v pozůstalosti po něm r. 1540 zůstaly oba domy - hořejší 28/I za 200 kop a dolejší 26/I za 150 kop. Hořejší dům zdědil syn Jan Tříska. Vdova po něm Mandalena, dcera Jana Žateckého, se provdala znovu za Vavřince Kulíška. Od ní roku 1587 dům koupil za 750 kop m. Václav Kudla. Vdova po něm Dorota se znovu provdala za Jana Vojislávka, který byl potom také nazýván "Kudla". Ten roku 1616 znovu přikoupil i dům č.p.26/I. dalším majitelem domu byl Jindřich Koc z Dobrše a na Kolinci. Od něj dům Kudlovský roku 1637 koupila Eva Rozvodová za 625 kop m. Protože nestačila dům splácet, tak jej roku 1640 postoupila Václavovi Oskarovi Perglarovi z Perglasu. Po něm jej zdědil syn Volf Adam Perglar a ten jej r. 1673 prodal Dorotě Menzingrové. Výměnou dům získal Matyáš Leopold Pernklo a od něj dům získal Volf Gselhofer. Roku 1689 dům vyhořel. Byly v něm 2 světnice, 2 komory, sklep a 2 marštale. Od dědiců dům roku 1715 koupil Jakub Nerllinger s manželkou Annou. Od nich dům koupil v roce 1758 Václav Čapek s manželkou Kateřinou.
V roce 1933 byly majitelkou domu Walterová Barbora - soukromnice

Č.p.162/I U Černého orla

Na rohu Pražské a Křížové ulice stojí dům Hýskovský, který od Reginy Hýskové, provdané za Jana Šalše, koupil Volf Kladrubský. Roku 1580 dluh 100 kop na zaplacení dvou vejruňků panně Regině za dům od ní zakoupený uhradil Matyášovi Kaffunkovi na dědině a louce koupené od Jana Šepláka.
Roku 1587 dům koupil Martin Kladrubský s manželkou Dorotou od Jakuba Kladrubského, jeho sestry Mariany a bratra Šťastného za 550 kop m. Z vejrunků se vyplácelo po 50 kopách ročně sirotkům Hýskovským.
Od Doroty Kladrubské koupil dům roku 1598 Šimon Blažej za 800 kop m. Za dva roky zemřel a vdova po něm se provdala ze Jeremiáše Freylicha (Frelicha), který tu měl hospodu nazývanou "U Zimů", kde se rádi stavovali okolní zemané, kteří tu leckdy spáchali pohorlivou výtržnost. Hostinec v domě je uváděn počátkem 17.století. Po něm dům zdědil jeho syn Jan. Po jeho smrti polovina domu připadla obci a polovina J.M.Císařovské. roku 1651 dům koupil Jan Novák, jinak zvaný Chytrý, pro svého zetě Ondřeje Nellingra a jeho manželku Voršilu. Výsadní dům hostinský byl nazýván "U Černého orla". Byly v něm 3 světnice, 3 komory, 4 sklepy, 3 sejpky a 4 velké marštale. Po požáru v roce 1689 dům po otci odkoupil Jan Nellinger. Dům znovu vyhořel r.1700. Vdova po Janovi Kateřina se znovu provdala za Jana Antonína Mühlbergra. Roku 1743 dům za 1280 zl. koupil František Prokopský. Roku 1759 dům koupil František Ertl.
V roce 1933 byl majitelem domu Bošek Jan - pánský krejčí.

Č.p.64/I U dvou bílých růží


Dům se nazýval původně Konířovský a byl jednopatrový se dvěma gotickými štíty. Ve 30. letech 16.století náležel Martinovi Konířovi. Roku 1542 byl dán jako ručení za dluh Janovi Škorňovi z Malonic od kterého téhož roku dům koupil za 720 kop míšenských Vavřinec Kulíšek. Ten měl r.1546 spor s majitelem domu č.p. 68/I Burianem Farářem, protože domy spolu sousedily dvory. Roku 1601 patřil dům kupci Volfovi Šlayerlovi s manželkou Apolenou. Jejich dcera, též Apolena, se ve čtvrtém manželství provdala za Jana Adama Rotha, který dům vlastnil ještě v roce 1638. v roce 1668 se dům nacházel v majetku Antonína Friče. Roku 1689 dům vyhořel. Ještě roku 1692 nebyl hotový nový krov. Na opravy domu si roku 1705 vypůjčil Václav August Scholz od farního kostela. V roce 1730 dům patřil Bartoloměji Mayerovi, který jej znovu vystavěl, když si na opravy půjčil 300 zl. od hejtmana panství Bystřického a Dešenského. V této sobě se mu podařilo získat pro dům výsadu "U dvou bílých růží". Roku 1737 dům vyměnil s Janem Třískou, který byl majitelem Bílé růže ještě v roce 1772. v roce 1737 se poprvé objevuje název hostince "U Bílé růže" ve které sekretář krajského úřadu utratil 1 zl.33 kr.
Hostinec v tomto domě se dříve nazýval "U slunce". Již v roce 1771 v něm přenocoval budoucí císař Josef II. je rodištěm Karla Slavoje Amerlinga. Později se stal hotelem a v sále tohoto hotelu v 19.st. cvičila jednota Sokol a konala se zde spousta akcí, jako např. zakládací schůze Šumavského autoklubu v r.1926. v roce 1933 byl majitelem hotelu Líbal Antonín.

Č.p.65/I U zlaté koule

Dům se nazýval Penízkovský a byl jedním z nejstarších hostinských domů ve městě. Jeho majitelka Anna Podkovový byla v roce 1530 ve sporu s Janem Kouskem, majitelem domu v Masarykově (dnes Vídeňské) ulici, protože při stavbě sladovny na svém dvoře přistavěla vyšší společnou zeď. Její syn Zbraslav Podkova tento dům vyměnil r.1542 s Matoušem Rathauzským a jeho zetěm Jiřím Pachem za dům č.98 na rohu Wilsonovy (kpt.Jaroše) a Krátké (Vančurova). Později byl dům majetkem Jakuba Kosmatého. Podle něj se také nazýval Kosmatovským. Po něm jej zdědil jeho syn Pavel Kosmatský, který v něm měl kupectví a byl v čilém obchodním styku s kupci norimberskými. V březnu r. 1638 dům koupil od Jana Felixe Fichtenberga za 900 kop m. Jan Achyles pro manželku Dorotu. Ještě téhož roku zemřel a Dorota se provdala za Mg. Kašpara Pithopaea Kopidlanského. Dalšími majiteli domu byli Jiřík Firmus s manželkou Dorotou a jejich dcera Rosina Grigerová. Roku 1685 dům koupil Filip Voříšek mydlář. Roku 1689 dům, ve kterém byly 4 světnice, 5 sejpek, velká marštal, 5 malých marštalí a klenutý krám , vyhořel. Sňatkem Markéty, vdovy po Filipovi, se spolumajitelem domu stal Matyáš Felix Hayekl ze Sušice. Po jeho smrti Markéta dům výsadní a hostinský "U zlaté koule" se starodávnou baštou r.1716 vyměnila s Bartolomějem Kuželíkem. Když jeho snacha Kateřina ovdověla, znovu se provdala za Matěje Pešinu a po jeho smrti za Tomáše Němejce. V roce 1745 opět ovdověla. V roce 1751 byl dům prodán a ve veřejné dražbě jej koupil Jan Frank Neumann. V devatenáctém století ve dvoře domu č.64/I (Bílá růže) existoval výčep s tanečním sálem, který užíval názvu vedlejšího domu "U koule".
V roce 1933 byl majitelem domu č.p.65/I Jelínek Jan - knihař. Dnes je v domě Mléčná jídelna a bývalé papírnictví.
 

Buď první, kdo ohodnotí tento článek.

Komentáře

1 Goldie Goldie | Web | 25. února 2009 v 10:16 | Reagovat

Ahoj! Nechceš se u mě zapojit do Rekordu v komentech?

http://goldie-camomile.blog.cz/0901/rekord-v-komentech

Díky, Goldie =))

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama